Sabah Namazı Virdi

Sabah namazının farzı kılındıktan sonra peşpeşe beş defa “estağfirullah” denilir.

Sabah namazlarından sonra yapılan tesbih ve  duadan sonra vird olarak okunacak Kur’ânı Kerîm (Aşr-ı Şerif) de şöylece emredilmiştir:

Sabah namazının duasından sonra Yasini Şerifin tamamı veya son sahifesi okunur.

Bismillahirrahmanirrahim,

«Evelem yerev ennâ halaknâ lehüm mimmâ amilet eydîynâ en’âmen fehüm lehâ mâlikün. Ve zellelnâhâ lehüm feminha rakûbühüm ve minhâ ye’kulun. Ve lehüm fiyhâ menâfiu ue meşâribu efela yeşkurûn. Vettahazû min dûnillahi âliheten le’allehüm yünsarûn. La yestatî’ûne nasrehum vehüm lehüm cündün muhdarûn, felâyahzunke kavlühüm innâ na’lemu mâ yusirrûne ve mâ yuglinün. Euelem yerel insânü ennâ halâknâhü min nutfetin fe izâ hüve hasiymüm mübîn. Ve darabe lenâ meselen ve nesiye halkahu kale men yuhyil izâme ve hiye ramim. Kul yuhyiyhellezî enşeehâ evvela merreh ve hüve bi külli halkin aliym. Ellezî ceale leküm mineşşeceril ahdari naren feizâ entüm minhü tûkidûn. Eveleyselleziy halakas semâvâü vel arda bikâdirin âlâ en yahluka mislehüm belâ ve hüvelhallâkul aliym. İnnemâ emruhu izâ erâde şey’en en yekûle lehü kûn feyekün. Fesübhânellezi biyedihî melekûtü külli şeyin ve ileyhi turceûn.»

Yasin Süresi son sayfa – Türkçe

Yasin Suresi 71-83

Görmüyorlar mı ki, biz kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık. Bu sayede onlar bunlara sahip olmuşlardır. (71) Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. (72) Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve içilecek sütler vardır. Hâla şükretmezler mi? (73) Onlar, yardım göreceklerini umarak Allah`tan başka ilâhlar edindiler. (74)Halbuki ilâhların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir. (75)(Resûlüm!) O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz, onların gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. (76) İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş. (77) Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyor. (78) De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. (79)Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O`dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. (80) Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. (81) Bir şey yaratmak istediği zaman O`nun yaptığı “Ol” demekten ibarettir. Hemen oluverir. (82) Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah`ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O`na döndürüleceksiniz. / (83)

Sadakallâhülazîm’den sonra yahut da başka cemaatle namaz kılınmışsa, o cemaatle yapılan duadan sonra aşağıdaki vird ile  namaz ta­mamlanır:

«Fâlemennehû la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, (onbirincide) hakkun la ilahe illallah Muhammedür Resûlullah.

Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli seyyidinâ Muhammed, bi adedi külli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesîrâ.

Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli seyyidinâ Muhammed, bi adedi külli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesîrâ.

Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli seyyidinâ Muhammed, bi adedi külli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesîran kesîrâ.

Salli ve Sellim âlâ eşrefi nuru cemîil en­biyâyı vel mürselin ve aleyhim küllin ecmaîn, âmin…»
denildikten sonra aşağıdaki salâten tuncîna duası olarak okunur ve el açarak dua makamında dinlenir ve âmin denilir.

«Allahümme salli âlâ Seyyidinâ Muham­med. Salâten tuncina biha min cemîil ahvali vel afat ve takdilena bihâ cemîel hâcât ve tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât ve terfeunâ bihâ indeke âledderecât ve tubelliğuna bihâ aksel ğâyât, mîn cemîil hayratı fil hayati ve ba’del memat, birahmetike yâ erhamerrâhimin, bi hürmeti Habîbike yâ er­hamerrâhimin, bi hürmeti pîri pîran, pîri a’zam yâ erhamerrâhimin, âmin, amin velhamdülillâhi rabbil âlemin…»

El Fatiha…