Küçük Silsile-i Şerif

Nebi, Sıddık u Selman, Kasım estü Caferi Tayfur

Ki badez bul Hasan şud bu Aliyyü Yusuf est gencur

Zi Abdülhâlik âmed Ârifü Mahmud râ behre

Ki Zişan şud diyarı Mâverâunnehri kûhi Tur

Ali, Baba, Külâlü Nakşibend estü Alâeddin

Pes ez Yakubu Cerhi, Hâcei Ahrarı şud meşhur

Muhammed Zâhidu Derviş Muhammed, Hâcegî, Bakî

Müceddid, ürvetül Vüskâ vü Seyfeddinü Seyyid Nur

Habibullahi Mazhar, şahı Abdullahı mevlânâ

Ki Zişan reşki subhi iyd şud mârâ şebideycur

Ziyâüddin vahîdud dehri mevlânâi mâ Halid

Çu âmed kâniten lillâhi yâ zel feyzi yâzennur.

Pes işan Seyyidi Tâhâ vü Seyyid Sıbgatullahi

Şahı ma Abdurrahman ez-ü şud dü cihan memur

Muhammed Sâmiyi gavvâsi bahri aşkı râ her dem

Reşâdetkânı bol himmet şude ez her cihet mamur

Mefhar-i mürşidandır Gavsu’l-a’zam Hz. Sâni

Bekâen der bekâ bulmuş, gelmemiş misli bir dahi.

Zi feyzi pür Beşir âmed safâyı kalbi insana

Emsali Musa İmrâni Dede nâmı diğer mestur

Evladı Muhammed Sani Varisi Musa Bayburdî

Oldur gönüller sultanı Abdurrahim Erzincanî. (k.s.)

Büyük Silsile-i Şerifi buradan okuyabilirsiniz.