Öğle Namazı Virdi

Öğle namazının farzı kılındıktan sonra peşpeşe beş defa “estağfirullah” denilir.

Öğle namazlarından sonra yapılan tesbih ve  duadan sonra vird olarak okunacak Kur’ânı Kerîm (Aşr-ı Şerif) de şöylece emredilmiştir:

Öğle Namazından Sonra Âmenerresûlü yani Bakara Süresinin son iki ayeti olan 285 ve 286. ayetler okunur.

Bismillahirrahmanirrahim,
«Âmenerresûlü bima ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi la nüferriku beyne ehadin min rusulih ve gâlû semi’nâ ve atagna ğufraneke rabbenâ ve ileykel masiyr. Lâyükellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ. lehâ mâ. kesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ la tüâhiznâ in nesiynâ ev ahta’nâ. Rabbenâ vela tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alelleziyne min kablina. Rabbenâ vela tuhammilna mâ la takate lenâ bih. Vağfü anna vağfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirin.»

Bakara Süresi 285-286 – Türkçe Meal

Sadakallâhülazîm’den sonra yahut da başka cemaatle namaz kılınmışsa, o cemaatle yapılan duadan sonra aşağıdaki vird ile  namaz ta­mamlanır:

«Fâlemennehû la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, (onbirincide) hakkun la ilahe illallah Muhammedür Resûlullah.

Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli seyyidinâ Muhammed, bi adedi külli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesîrâ.

Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli seyyidinâ Muhammed, bi adedi külli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesîrâ.

Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli seyyidinâ Muhammed, bi adedi külli daim ve devaim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesîran kesîrâ.

Salli ve Sellim âlâ eşrefi nuru cemîil en­biyâyı vel mürselin ve aleyhim küllin ecmaîn, âmin…»
denildikten sonra aşağıdaki salâten tuncîna duası olarak okunur ve el açarak dua makamında dinlenir ve âmin denilir.

«Allahümme salli âlâ Seyyidinâ Muham­med. Salâten tuncina biha min cemîil ahvali vel afat ve takdilena bihâ cemîel hâcât ve tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât ve terfeunâ bihâ indeke âledderecât ve tubelliğuna bihâ aksel ğâyât, mîn cemîil hayratı fil hayati ve ba’del memat, birahmetike yâ erhamerrâhimin, bi hürmeti Habîbike yâ er­hamerrâhimin, bi hürmeti pîri pîran, pîri a’zam yâ erhamerrâhimin, âmin, amin velhamdülillâhi rabbil âlemin…»
El Fatiha…