Kurban Parası Yoksullara Tasadduk Edilebilir  Mi?

“Kurban alıp kesmek yerine, bu para fakirlere, yoksullara verilebilir mi?”
Bu sualin cevabını, geliniz Fâtih devri kadı asker ve Şeyhülislamlarından, büyük âlim Molla Hüsrev (R.h) hazretlerinden alalım. O büyük zât, Düreru’l-Hukkâm, fî şerhi Gureri’l-Ahkâm isimli muhallet eserinde diyor ki:
“Kurban kesme günlerinde kurbanını kesmek, kurbanın parasını tasadduk etmekten efdaldir. Zira kurban kesmek vacip ve ya sünnettir. Tasadduk ise sadece tatavvu’dur, yani nafiledir.” (Kitâbü’l-Udhiyye, c. 1)

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere kurban, Ehli Sünnet mezheplerinden hiçbirine göre nafile bir ibadet hükmünde değildir. Mensubu bulunduğumuz Hanefî mezhebine göre ise vaciptir. Vacip olmasının delili de, Resulullah (s.a.v.) Efendimiz ’in “Bir kimsenin hâli vakti yerinde olur da kurban kesmezse, sakın bizim namazgâhımıza yaklaşmasın” kavl-i şerifidir. Bu hadis-i şerifi, İmam Ahmet bin Hanbel ile İbn-i Mâce rahımehümallâh rivâyet etmişlerdir. Bunun gibi vaîde yani tehdide, ancak vacibi terk eden lâyık olur.
(Molla Hüsrev, a.g.e.)

Zamanında yapılamayıp kazaya kalması hâlinde ise, hangi ibadetin nasıl kaza edileceği hususu en küçük teferruatına varıncaya kadar açıklanmıştır. Bu vaziyet kurban için de böyledir: “Kesim günlerini geçiren bir kimse şayet fakirse, kurbanın kendisini diri olarak tasadduk eder; çünkü bizim mezhebimizde, fakirin kurban kesmek niyetiyle satın aldığı kurbanın edası vaciptir. Zengin ise, gerek kendi mülkünde bulunan veya gerekse satın aldığı kurbanın bedelini yani kıymetini tasadduk edebilir. Böylece bu vecibeyi uhdesinden çıkarmış olur.” (Molla Hüsrev, a.g.e.)