Şerefli ve faziletli altın zincirin, yani silsile-i şerifimizin her halkasının mübarek ismi şerifleri; ilmi ledün sultani, hatem-il enbiya ve Habib-i Kibriya efendimizden başlayıp erkaba geçen en sonuncusu Dede Pasa Hazretleri ile tamamlanmış, böylece Büyük ve Küçük Silsile-i Şeriflerde tamamen sayılan ve kendisindeki nispet ve veraseti bir evvelkinden alıp bir sonra gelene devreden pirlerimiz, bu devr-i teslim sırasına bağlı olarak, ayrı bir ahenk içindeki ilahi renkleri ile yine ayrı ve özel bir rayiha belirtici manevi ıtırları içinde, taze güllerden destelenmiş bir zarafet buketi halinde gösterilmiştir.

Liva-yi Hamd sancağı altında özel kit’asinin başındaki yerlerini alacak bu gerçek kumandanların, Cemal Cennetinde Cemâlullahi bağlılarına ayin on dördü gibi ışıklı yüzlerinden seyrettirecek olan bu Rabbani vesilelerin, bu benzersiz devlet sahiplerinin bir dizisi- zamanımıza kadar belli olan isimleriyle- satıra alınmıştır.

Bu altın zincirin kıyamete kadar zuhur ede ede tamamlanacak olan diğer altın halkalarından biri ve su anda belli olanı, zamanı gelince kendisine ayrılan yere ismi yazılıverecek, erkaba alınacak bulunanı da şüphesiz ki cümlemizce malumdur.

Dede Pasa hazretlerince hilâfeti şarkta- garpta açıkça belirtilen, vazife ve salahiyeti pek çok seçkin ihvan içinde tekiden emredilen, bunlara ilâveten yine dört bucaktaki hal sahiplerine manen zuhuratı gösterilen; veraset ve nispet arzının- bizim şubede tek olarak devam edeceği bildirilen- tasarrufu ortak ve çeyrek kabul etmez şehzadesi, mülk ve devletinin idaresinde nispetin devr-i teslime kadir olan amirlerinden başka yerin, emir ve imdadından beri tutulmuş bulunanı Reyhan kokulu Abdurrahim Efendi Hazretleridir.(K.S.)

Mensubu bulunmakla iftihar ettiğimiz Halidi kolunun Erzincan Şubesi Dergahındaki – imdad edilmemişlerin asla takat getiremeyeceği- hizmetine ahlâk-i Safiyeci ile sevkle devam eden bu nispet yürütücümüze layık müritler olmamıza, yukarda isimlerini sıraladığımız büyüklerin her birinin himmetlerini ayrı ayrı niyaz ederiz.

Canim feda olsun Resulullah
Bizi kabul etti işbu dergaha
Emreyledi şeyhim Muhammed Sah’a
Çıkardı zulmetten bedraya bizi

Pir-i Tagi ile hem Seyyid Taha
Kabulü sebebdir Onlar bu raha
İltica edelim Sibgatullah’a
Kendi boyası ile boyaya bizi

Baisi hayatim Pir-i Sami’dir
Sefi-i usatim Pir-i Sami’dir
Dilimde evradim Pir-i Sami’dir
O’dur cezbeyleyen buraya bizi

“Mürşid-i Sakaleyn Hazreti Sani
Hadim-i dergah-i Hazreti Sami
Muhammed Beşir-i Erzincani
Kavuşturur bab-i ulyaya bizi

Ve ila ruh-i sultan-i evliya
Bi mahremi sırrı esrar-i enbiya
Dede Pasa yakin olmuş Mevlaya
Alır safayi kalb-i insana bizi”

Nesep ve akrabalık ile ilim ve maharetle, kuvvet ve cesaret ile mal ve varlık ile, makam ve şöhret ile, hasılı, maddi ve fiziki hiçbir kuvvet ile elde edilmesi mümkün bulunmayan, sadece Allah’ın ilm-i ezelide seçip ihsanda bulunduğu manevi fütuhat ve ilahi kemal ile kazanılan ve beser üstü hizmetlerin, sabır üstü çilelerin misilsiz örneğini teşkil eden şubemizin son ve som altın halkası, merhamet ve mahviyet madeni, feyiz ve hikmet okyanusu, velayet ve hilâfetin ufku Dede Pasa Hazretlerinden bir ölçüde bahsederek O’nun emir ve tavsiyelerine gerekli yeri vereceğiz.