İhlas, Adap, Muhabbet

“Bâtın (sır) ashabı” denilen, içleri temiz kâmil insanlardan ve nebîlerden feyiz (bolluk, bereket) alabilmek, üç ana sebebe bağlıdır. Bunlar: İhlas, edep ve Allah’ın itaatkâr kullarına muhabbet beslemektir.

“Bâtın (sır) ashabı” denilen, içleri temiz kâmil insanlardan ve nebîlerden feyiz (bolluk, bereket) alabilmek, üç ana sebebe bağlıdır. Bunlar: İhlas, edep ve Allah’ın itaatkâr kullarına muhabbet beslemektir.

Allah’ın veli kullarını sevmek ve onları örnek kabul etmek, feyzin artmasının başlıca sebebidir. Bir müritte ihlas, edep ve muhabbet ne kadar çok bulunursa alacağı feyiz de o kadar artar. Nitekim feyiz elde edebilmenin birinci şartı, kâmil bir mürşide muhabbet beslemek ve onu örnek kabul etmektir. Ayrıca bu sevginin yapmacık ve zorlama olmaması, gösterişten uzak, samimi olması gerekir.

Tasavvufi terbiyede önemli bir yer tutan muhabbet; edep ve ihlas sahibi olmayı da gerektirir. Çünkü seven, sevdiğine karşı edepli, saygılı, ihlaslı ve samimi olur. Onda ayıp ve noksan aramasına ve görmesine imkân yoktur. Çünkü sevgi, her şeyi örter.

Aslında ihlaslı olmak, Allah yolunda olanlara karşı muhabbet beslemek, saygı ve hürmetkâr olmak, yüce Allah’ın bir emridir. Her makamın edebi de aynı değildir. Tasavvuf ise bir edepler manzumesidir.

Kaynak: Halidiye Risalesi