Râbıtanın Kur’ân ve Hadisten Delilleri

Allah’a ulaşmak için vesile arayınız.” (Mâide, 35). Bu ayette geçen “vesile”den maksat, râbıtadır. Râbıta değildir, denilse şöyle karşılık verilebilir. Ayetteki ifade geneldir. Vesile arama emri, en üstün ve faziletli vesile olan râbıtayı da içine alır. Râbıtadan ve sağladığı faydadan habersiz olan bazı kimselerin, kendine mahsus birtakım görüşleri gerçeği yansıtmaz.

“Allah’a ulaşmak için vesile arayınız.” (Mâide, 35). Bu ayette geçen “vesile”den maksat, râbıtadır. Râbıta değildir, denilse şöyle karşılık verilebilir. Ayetteki ifade geneldir. Vesile arama emri, en üstün ve faziletli vesile olan râbıtayı da içine alır. Râbıtadan ve sağladığı faydadan habersiz olan bazı kimselerin, kendine mahsus birtakım görüşleri gerçeği yansıtmaz.

Diğer bir ayette de şöyle buyurulur: “Sen onlara, eğer Allah’ı seviyorsanız bana tâbi olun, de. (Âl-i İmran, 31). Bu ayette de râbıtaya işaret vardır. Çünkü itaat etmek, itaat edilen kimsenin bizzat görülmesini veya hayal edilmesini gerektirir. Böyle olmadan ona tâbi olmak nasıl mümkün olabilir?

Efendimiz (SAV)’in hayali gözünün önünden gitmeyen Hz. Ebubekir (R.A) bir gün Resulüllah’a gelerek: “Ey Allah’ın resulü, her zaman hayaliniz gözümün önünde duruyor. Hatta istemediğim bazı yerlerde bile yine sizi hayal ediyorum.” demişti. Peygamberimiz ona “hayal etmeyiniz” dememiştir. O hâlde râbıta ve büyüklerin örnek yaşayışlarıyla hayal edilmeleri her zaman mümkündür.

Bu arada râbıtanın yasak olanı da vardır. Râbıtada vesilelerin maksat kabul edilmeleri caiz değildir. Böylesi bir râbıta normal olamaz. Çünkü vasıtayı gaye kabul etmek ve ona takılıp esas maksadı unutmak söz konusudur. Fakat meşrû râbıtada durum böyle değildir. Râbıtayı kabul etmeyenlerin inkârı çoğu zaman bu inceliği anlayamadıklarından dolayıdır. Ama gerçeklere inmeden vehmedilen yanlışlara takılıp bocalamanın da bir anlamı yoktur. Nitekim bir ayette şöyle buyurulur: “Şüphesiz onlar, kendi boş hayallerinde dolaşıp durmaktadırlar.” (Hicr, 72).

Râbıta, Peygamberimizin devamlı müşahede edilmesine götüren bir vesiledir. Özellikle râbıta vasıtasıyla şeyhte fani olmak, Efendimiz (SAV)de de fani olmaya ve netice itibariyle fenafillah’a götürür.

Kaynak: Halidiye Risalesi