Hiddeti ( Öfkeyi ) Yenmek

Kulu Rabbisine yaklaştıran en güzel sıfat halim ve selimliktir. Rabbisinden kulu uzaklaştıran sıfat ise hiddet ve öfkedir.

Hiddetlenmek imana zarar verir.

Tarikata intisabdan gaye ve maksat kemâlat elde etmektir.
Gavs´ul Azam´ın (k.s) yakınları Gavs´ın şöyle dediğini söylediler:

“Üç gün aynı makamda kalıp terakki edemeyen bir mürid için en güzel şey ölümdür.”

Buna göre mürid evindeyken şeyhi ile buluşmayı, şeyhi ile buluşunca onun sohbetini dinlemeyi, sohbet dinleyince uyanıklığı, onu da gerçekleştirince ihlası, ihlaslı olmayı gerçekleştirince, edebi, edebli olmayı başarınca, mürşidinin yüceliğini taleb etmeli, onu da gerçekleştirince muhabbeti istemeli ve böylece temin ettiği her halin gerçekleşmesinden sonra başka bir hali istemelidir.

En yüksek mertebe ihlasın mertebesidir.

Edeb ikiye ayrılır:

1) Mürşidin yüceliğinin idraki müride hasıl olmadan evvel yapılan edebdir.

2) Mürşidin yüceliğinin idraki müride hasıl olduktan sonraki edeptir.

Edep iki kısım olduğu gibi mürşidin azametini idrak de iki kısımdır; Fenadan evvelki beka ile fenadan sonraki bekanın ayrı olduğu gibi.

Muhabbet iki kısımdır.

1) Müridin iradesinin şeyhinin iradesine bağlanarak yok olmasından önceki muhabbet,

2) Şeyhin iradesine bağlanmanın meydana getirdiği muhabbet.

Edebin ve muhabbetin irade edilen ilk kısımları aklî ve kesbî iken ikinci kısımları tabiî ve kesbîdir.