26. Şuarâ Sûresi Meali

Mekke´de nâzil olan bu sûre, 227 (ikiyüzyirmiyedi) âyettir. 224, 225, 226, 227. âyetleri (dört âyet), Medine´de nâzil olmuştur. “Şuarâ”, şairler demektir; 224. âyetinde şairlerden sözedildiği için, sûre bu ismi almıştır. Muhaliflerin Kur´an´a karşı ileri...

25. Furkan Sûresi Meali

Bu sûre Mekke´de nâzil olmuştur, sadece üç âyetinin (68, 69, 70) Medine´de nâzil olduğu hakkında bir rivayet vardır. 77 (yetmişyedi) âyettir. Sûre, adını ilk âyetinde geçen “el-furkan” kelimesinden alır. “Furkan”, hakkı bâtıldan ayırdeden...

24. Nur Sûresi Meali

64 (altmışdört) âyetten ibaret olan sûrenin tamamı Medine´de nâzil olmuştur. “Nûr âyeti” diye bilinen 35. âyette Allah´ın, gökleri ve yeri aydınlatan nûrundan bahsedildiği için “Nûr sûresi” adını almıştır. 1- (İşte bu âyetler) bizim...

23. Mü´minûn Sûresi Meali

118 (yüzonsekiz) âyet olup Mekke´de nâzil olmuştur. Özellikle ilk âyetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlâki yaşayışlarından ve nâil olacakları uhrevî nimetlerden bahsedildiği için sûre “el-Mü´minûn” adını almıştır. Nitekim Abdullah b....

22. Hac Sûresi Meali

Sûre 78 (yetmişsekiz) âyettir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 19. âyetten itibaren 6 âyet Medine´de, diğerleri Mekke´de nâzil olmuştur. Bu sûrede, hac farizasının daha önce Hz. İbrahim tarafından başlatıldığından ve Hz. Muhammed (s. a.) tarafından da devam...