Muhammed Sami Erzincani Mektublar-3

Şeyh Fethullah (k.s.) Hazretleri Tarafından Sâmî (k.s.) Hazretlerine Yazılmıştır.

Yine adı geçen halifeye olup, şeyhlerden hangisinin rabıtası caizdir beyanı ile, kutup ikidir. İrşad Kutbunun makamı Medar Kutbu’ ndan daha yüksektir. Gavs ve müridlerin rabıtada gördükleri güzel ve ürkütücü (korkutucu) şekiller ve görüntüler ile bir müridin göğsünde, yumurta şeklinde gördüğü üç beyaz leke beyanını içermektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm ve Elhamdu lillâhi Rabbil âlemin ve salat ve selâmu ala seyyidina Muhammed ve ala âlihi ve ashabihi ecmain;

Ve zâtınıza tam selâm ve kabul edilen zamanlarda hayır dualarınızı ilettikten sonra;

Değerli mektubunuzun bize ulaştığını bildirmek isteriz. Onu okuduk, şevk ve muhabbetin artmasından dolayı Allah’a (c.c.) hamd ettik ve Üstadı Azam (k.s.) himmetine şükürler eyledik.

Rabıta konusunda sorduğumuz soruya gelince, Hakkı Efendi “Nakşibendî Tarikatı Beyanı” adlı kitabının dördüncü bab, üçüncü kısmında, rabıta mürid. müşahede, isimler ve sıfatların tecellisi makamına ulaşmış yüksek terbiye sahibi bir Üstad”a bağlanır. Hal böyle iken, rabıta ve gavslık ve kutupluk şart değildir. Rabıta, sadece isimlerin ve sıfatların tecelli etmesinden itibaren caizdir. Nakşibendî olmayanlarda bu makam, o şahıs için kemâl sıfatı bütün kemâl sıfatları yüksek

Nakşibendî cemaatinde ise ilim, kudret, sehavet (alçakgönüllülükle) gibi bütün kemâl sıfatlarını Allah (c.c.) yolunda kullanması esastır. İmam-i Rabbani “Mektubaf’ın birinci cildinde yer alan birçok yazısında; kutup ikidir, birincisi İrşad Kutbu’dur. Her türlü hidâyet ve nurun geldiği, fakirlik, zorluk ve yok oluş gibi Nebilik kemâllerinin sonuna ulaşmış kimsedir. “Nefahatta” belirtildiğine göre, Kutup Dairesinden çıkanlara “El-Racebiyye” denir.

Diğeri ise Medar Kutbu’dur. Yalnızlık, ayrılık, erime ve mahvolma konularında velayet kemâllerinin sonuna ulaşmış kimsedir. Pahalılık, ucuzluk, yağmur ve bitkilerin yetişmesi gibi dünyevî bütün konular onun elinden olur. Gavs ise, Şeyh Muhittin El-Arabi’ye göre Kutbu Medar’m ta kendisidir. Ancak İmam-ı Rabbani ve Nakşibendî ileri gelenlerine göre, Kutbu Medarındandır. Ancak, Ebdal (veliler), Evtad (ileri gelenler), Nakipler ve Neciplerin başında olup, hatta Ebdallerin tayini ve azli onun elindedir.

Üstadı Azam’in da İrşad Kutbu olduğuna dair açık deliller ve kuvvetli işaretler bulunmaktadır. Bunları yeni yazılan Risale’de detaylı olarak belirtmiştir. Bahsi geçenden ve İmam-ı Rabbaninin “Mektubaf’ının 1′ inci cildindeki elli yedinci mektubunda detaylı olarak belirttiği gibi, Kutbu İrşad makamının daha yüksek olduğu öğrenilmiş bulunuyor. Hace Muhammed Kar Mesakh “Fasıl El-Hitap” kitabında; Peygamber (s.a.v.) mübarek zamanında İrşad Kutbuydu. O zamanlarda Üveys Karani’nin amcası Üsameddin (r.a.) Kutbu Medar’dı. Her ne kadar sahabe mertebesine ulaşmasa bile, ne zaman bir soru sorulduğunda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ihtiyaç kadarını emrederdi. Üstadı Azam da rabıta hakkında, müride rabıta olacak şeyhin fani olması gerekir. Yine Üstad Hazretleri “Risalet El-Râbıta” adlı kitabında yer alan “Müridin, Allah’a (c.c.) fani olan şeyhinin ruhaniyetini tam olarak almalıdır” ibaresi vardır.

Müridlerin rabıtada gördükleri şekillere ve hayvanlarca Rabıta Tecellisi denir, kimin tabiatına şevk, muhabbet ve güzellik hakim ise ona güzel ve iyi şekiller görünür. Kimin tabiatına korku ve celâl hakim ise, ona korkunç şekiller görünür. Mürid celâlsiz ve cemâlsiz olamaz. İlk önce celâl görünürse arkasından uygun yüze cemâlin görünmesi ümit edilir.

Müridin göğsünde gördüğü yumurta şeklindeki üç beyaz leke, Sülüs latîfesi olup, asıl makamı olan, girdiği ve inşallah diğerleri de girer.

Buraya gelişiniz ise, siz de çok iyi biliyorsunuz ki sizin yararınızadır. Biz şimdi Türbe-i Şerifi imar ediyoruz. Bayramdan sonra zorunlu olarak Terçonk’a geleceğiz. Bayramdan sonra gelirseniz türbeyi sürekli ziyaret etmeniz sorun olacaktır. Bayramdan önce gelip, türbenin imarına yetişip burada birkaç gün ikâmet etmeniz sizin için daha uygun olacaktır. Risâle’den istediğiniz nüsha ise, bütün nüshalar etrafa dağıtıldı ve şu anda işlerimiz çok yoğun, geleceğinize yakın size bir nüsha hazırlamış oluruz. Böylece beraberinizde müridlerinize hediye olarak götürürsünüz.

Babanıza, kardeşlerinize, oğlunuza ve bütün müridlerinize selâmlarımızı ve dualarımızı gönderir, dualarınızı eksik etmemenizi temenni ederiz. Efendimiz Muhammed (s.a.v.) ehli beytine ve bütün sahabelerine salat ve selât ve selâm olsun